Bohemia Energy Vám poskytne nejenom teplo a světlo

Zdroje energie

Přírodní zdroje energie dělíme na obnovitelné a neobnovitelné. Ale lze vůbec použít takové dělení? Neschovává se za tímto škatulkováním míra více či méně využívání nejrůznějších přírodních zdrojů? Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje energie využívá ke své pracovní činnosti i společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a její pracovní náplní je dodání levné elektrické energie a plynu do domácností, firem a obcí.

Obnovitelný přírodní zdroj energie je zdrojem, jež může být čerpán tisíce a pokud nebude naše planeta z nějakého důvodu zničena (např. destruktivní náraz meteoritu, který rozdrtí zemskou kůru, vypaří se řeky a oceány a ohnivý vítr vše spálí a nebo destruktivní výbuch slunce), tak až miliardy let. Zásadní schopností obnovitelných přírodních zdrojů energie je při postupném spotřebování částečná nebo úplná obnova, a to samozapříčiněním nebo za pomoci přispění lidské populace. Mezi obnovitelné přírodní zdroje energie řadíme obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie jakými jsou sluneční energie, vodní energie, větrná energie, geotermální energie, energie mořských vln, energie vzduchu, energie biomasy, energie bioplynu apod.

Neobnovitelný přírodní zdroj energie je zdrojem, u kterého je počítáno, že se vyčerpá řádově během stovek let a jeho případná obnova bude trvat několikanásobně déle. Mezi neobnovitelné přírodní zdroje energie řadíme fosilní paliva jakými jsou uhlí, ropa, zemní plyn, roponosné horniny, rašelina a dále jadernou energii z důvodu možné vyčerpatelnosti přirozených přírodních zásob štěpných materiálů.

Elektřina

Elektřina nám umožňuje topit, svítit, vařit a v neposlední řadě využívat mnoho elektrických spotřebičů (žárovka, infrazářič, elektrická trouba aj.), nářadí, strojů a elektronických spotřebičů (televizní přijímač, rádiový přijímač, DVD přehrávač, počítač, mobilní telefon apod.), které lidem ulehčují a zpříjemňují život, zvyšují výkon pracovní činnosti a zrychlují pracovní proces.

Elektřina se vyrábí přeměnou určitého druhu energie (např. chemické, mechanické, světelné) na elektrickou energii. Elektrická energie se vyrábí především v tepelných, vodních, větrných a jaderných elektrárnách. Z těchto elektráren je elektrická energie rozváděna prostřednictvím elektrorozvodní sítě do domácností, firem a obcí. Elektřinu prodává dodavatel elektřiny s licencí od Energetického regulačního úřadu a nakupuje ji na tuzemském nebo zahraničním trhu.

Cenu elektřiny tvoří dvě složky, a to regulovaná a neregulovaná. Regulovaná složka je stanovena Energetickým regulačním úřadem a zahrnuje náklady na dopravu, skladování a distribuci elektřiny a příspěvek na obnovitelné přírodní zdroje energie. Neregulovaná složka určuje velkoobchodní cenu elektřiny.

Významným dodavatelem elektrické energie v České republice je společnost Bohemia Energy entity s.r.o.

Elektrický proud

Elektrický proud je charakterizován jako uspořádaný pohyb nositelů elektrického náboje měřící se ampérmetrem. Elektrický proud je v běžných rozvodech stejnosměrný a střídavý.

Stejnosměrný elektrický proud

Stejnosměrný elektrický proud je proudem, jež v čase nemění směr svého toku, ale velikost proudu se měnit může. Směr stejnosměrného elektrického proudu je dohodnut od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje, bez ohledu na skutečný směr pohybu částic nesoucích elektrický náboj. Stejnosměrný elektrický proud vzniká ze zdroje stálého stejnosměrného napětí (např. galvanický článek), v termočlánku, ve fotoelektrických článcích, dynamu (generátoru) a usměrněním střídavého proudu za pomoci usměrňovače. Stejnosměrný elektrický proud byl prvním proudem, jež se začal využívat a rozšířil se především prostřednictvím vynálezů amerického vynálezce Thomase Alvy Edisona. Stejnosměrný elektrický proud se používá v obvodech obsahující součástky citlivé na směr proudu (např. elektrolytický kondenzátor, tranzistor apod.)

Střídavý elektrický proud

Střídavý elektrický proud je proudem, jehož směr a velikost se v čase mění s určitou periodou, přičemž jeho střední hodnota je nulová. Jeho výroba a přenos proudu na větší vzdálenosti je výhodnější než stejnosměrný elektrický proud. Střídavá forma elektrické energie je vhodná pro její přenos z důvodů podstatného snížení ztrát na vedení a podstatného snížení pořizovacích nákladů na dálkové rozvody. Střídavý elektrický proud se používá v domácnostech v domácích elektrických spotřebičích (žárovka, zářivka, spotřebiče využívající elektromotor, elektrická topidla aj.), v průmyslu (obloukové pece v hutnictví, třífázové asynchronní motory, jež pohání téměř všechny průmyslové strojní mechanismy aj.), v palubních sítích některých dopravních prostředků (letadlo, loď), v elektrárnách a našli bychom mnoho dalších příkladů.

Výhodami střídavého elektrického proudu jsou na rozdíl od stejnosměrného elektrického proudu jednodušší průmyslová výroba a distribuce – jednoduché (skokově přepínané) zvyšování a snižování napětí za pomoci transformátorů a přístroje určené k vypínání (vypínače, stykače) a ochraně (pojistky, jističe, chrániče) silových obvodů střídavého proudu jsou konstrukčně menší.

Nevýhodami střídavého elektrického proudu na rozdíl od stejnosměrného elektrického proudu jsou složitější vrácení energie do sítě, tzv. rekuperace, nutnost plně synchronizovat všechny elektrické generátory v celé síti, nutnost vyvažovat nejen toky samotného činného výkonu, ale i jalového a podstatný vliv rozložených liniových parametrů vedení, jako parazitní indukce a kapacita.

Dále jsou známy stacionární a nestacionární elektrické proudy, průměrné proudy, okamžité elektrické proudy, objemové elektrické proudy, plošné elektrické proudy, kondukční elektrické proudy, konvekční elektrické proudy a vázané elektrické proudy.

Zemní plyn

Zemní plyn je charakterizován jako přírodní hořlavý plyn využívajíc se jako významné ekologické plynné fosilní palivo (k provozu vozidel se používá jeho stlačená nebo zkapalněná podoba), zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv, surovina pro chemický a palivářský průmysl nebo zdroj energie do domácností, firem a obcí (zahřeje, posvítí a dokonce i uvaří). Skládá se z více než 90% methanu a 1-6% ethanu. Zemní plyn se většinou nachází v podzemí samostatně nebo se v jeho blízkosti objevují další fosilní paliva jako černé uhlí či ropa. Při využívání zemního plynu je prováděna odorizace, což je proces přidávání zapáchajících plynů do zemního plynu bez zápachu. Bez tohoto procesu by mohlo při vysoké koncentraci zemního plynu ve vzduchu docházet k mnohem častějším smrtelným zraněním lidí a zvířat a plynovým haváriím.

Těžený zemní plyn se dělí na zemní plyn suchý (chudý), zemní plyn vlhký (bohatý), zemní plyn kyselý a zemní plyn s vyšším obsahem inertů (např. oxid uhličitý a dusík). Nejčastěji využívaným zemním plynem je naftový zemní plyn, který vzniká společně s ropou a patří mezi zemní plyn vlhký. Zemní plyn suchý je karbonský zemní plyn, jež se z bezpečnostních důvodů odtěžuje při těžbě uhlí.

Významným dodavatelem zemního plynu v České republice je společnost Bohemia Energy entity s.r.o.

Bohemia Energy entity s.r.o.

Společnost Bohemia energy je přední tuzemský dodavatel elektřiny a plynu. Elektřinu a plyn nakupuje přímo od výrobců, nezávislých obchodníků nebo na Pražské energetické burze a poté prodává do domácností, firem a obcí. Přednostmi firmy Bohemia Energy jsou pomoc s rychlou a snadnou změnou dodavatele, stoprocentně spolehlivé dodávky, nadstandardní zákaznická péče pro každého klienta a v neposlední řadě zejména levnější elektřina a plyn než u dominantních dodavatelů. Nízká cena nabízených komodit spočívá v malých maržích díky nízkým nákladům společnosti Bohemia Energy.

Více informací o této firmě získáte na webových stránkách BOHEMIA ENERGY s odkazem na www.bohemia-energy.eu a na telefonním čísle +420 844 10 10 10.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *